ضبط مکالمات در Asterisk و تنظیم صدای طرفین

Asterisk یک بسته نرم افزاری OpenSource است که شما میتونید با کمترین هزینه یک IPPBX راه اندازی کنید.

asterisk

یکی از امکانات این نرم افزار ذخیره مکالمات تماس است. برای این منظور در Dialplan در Context که تماس تماس های ورودی و یا خروجی به آن وارد می شود میتوانیم از MixMonitor استفاده کنیم. این Application صدای تماس گیرنده (Calling Party) و پاسخ دهنده(Called Party) را باهم Mix میکند و در قالب یک فایل ذخیره میکند.

نمونه:

[Voice-Menu]

exten => 7000,1,Answer

exten => 7000,n,MixMonitor(/var/spool/asterisk/monitor/Call-${UNIQUEID}.wav,v(2)V(4))

exten =>7000,n,Playback(welcome)

exten => 7000,n,WaitExten(20)

exten => 7000,n,StopMixMonitor()

exten => 7000,n,Hangup

در Dialplan نوشته شده در بالا ابتدا یک تماس پاسخ داده می شود و سپس شروع به ضبط مکالمات میکنیم. همانطور که مشاهده می کنید ما هر فایل مکالمه باید در یک مسیر مشخص و با یک اسم یکتا ذخیره شود. برای این منظور ما از Channel Variable  به نام UNIQUEID در Asterisk استفاده کرده ایم. مسیر پیش فرض ضبط مکالمات در استریسک /var/spool/asterisk/monitor است و اگر نیازی به تغییر این مسیر نداریم میتوانیم آن را تعریف نکنیم.

سپس یک پیغام برای تماس گیرنده پخش می شود و ۲۰ ثانیه منتظر ورودی از کاربر می ماند و سپس ضبط مکالمات پایان می یابد و تماس قطع می شود

گاهی ممکن است نیاز باشد تا صدای یکی از طرفین بلند تر ضبط شود.به منظور تنظیم صدای هر کدام از طرفین میتوان از Option های MixMonitor استفاده کرد و به دلخواه آن را کم یا زیاد کرد.

v(<x>) – از -۴ تا ۴ قابل تنظیم است و صدای شنیده شده را تنظیم میکند.

V(<x>) – از -۴ تا ۴ قابل تنظیم است و صدای صحبت شده را تنظیم می کند.

W(<x>) – از -۴ تا ۴ قابل تنظیم است و صدای هر دو طرف را تنظیم میکند.